این رویداد با همکاری انجمن علمی دانشکده مکانیک دانشگاه شریف، محور و شتابدهنده بادبان در روز پنجشنبه، یکم آبان ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

زمان رویداد: پنجشنبه یکم آبان

جهت کسب اطلاعات بیشتر:

شماره تماس دبیرخانه: 02166093695

پست الکترونیکی: pishrun@baadban.ir

شماره تماس دبیر اجرایی رویداد: 09119490764 مهندس عباس زاده